งานจัดจำหน่าย และ บริหารการกระจายสินค้า

บริษัทเปิดให้บริการในการจัดหา และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของลูกค้าตามความต้องการ
พร้อมบริการจัดส่งสินค้าจากต้นทางสู่ปลายทางให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

จัดหา และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

จัดส่ง และกระจายสินค้า
ทั้งในและต่างประเทศ

สินค้าคุณภาพที่ลูกค้าไว้วางใจให้เราขยายการตลาดต่างประเทศ

1. พริกไทย ตรานกเอี้ยง
2. สบู่ไฮกรีน
3. แผ่นกันเสียง

Nok Eiang Peppe

Clean non-toxic pepper 100%

อ่านเพิ่มเติม >

We continually increase our capacity and improve our product design. In addition, we have sent our representatives to various training sessions in an attempt to gain knowledge necessary to further develop our products, so that:

1.we hire local villagers who are unemployed seasonally when they finish duties on their plantations. This will, in turn, create additional income for both the members of the group and local community who are mostly fruit gardeners.
2.we make best use of 1,000,000 Baht loan from Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives (BAAC). It was planned to be working capital for raw materials as the market price of Chantaburi pepper escalates for its being highly demanded. One possible cause of sharp rise in Chantaburi pepper price is supplier stockpiling the goods for speculation. To combat aforementioned threat, we then borrowed the capital to prepare raw materials in stock for ourselves.
3.we help local people by buying their goods according to fair trade practices.

Environmental friendliness

Our processing procedure incurs negligible effect to the environment. We use minimal chemicals and base our production on natural process which least damage the environment. To enhance the flavour of our products, we decide to use firewood stove which decrease our dependence on fossil fuel by using biomass, a renewable source of energy. Organic screened out parts are also used as fertilizers.

       

Roasting stove using biomass, i.e. wood from rambutan trees

 

Potential for mass production

Baan Nam Jone Pepper Processing Community Enterprise is presently ready to fulfill customers’ orders as we are readily able to stock and obtain adequate amount of raw materials from the local. Furthermore, unprocessed pepper is long-lasting. In term of personnel, our apt staff is standing by for potential orders. More than 25% growth in sales last year clearly reflects our capacity.

We do not compromise when it comes to quality. We keep it our identity that we will never use non-Chantaburi pepper as our ingredient. Moreover, we use traditional processing procedure that ensures high quality. This contributes to our products becoming better known and chosen over imported products, despite their lower prices.

Peppercorns are harvested from February to April and can be kept in stock for the whole year’s production without demoting its quality. Therefore, we are able to continuously fulfill customers’ demand throughout the year.

Maximum capacity: 500-800 items per day or by order

Labour: villagers and the group’s members

 

Processing procedure
1.Sorting peppercorns: white and black peppercorns need to be separated. Also screen for any stalks or powder that may contaminate the product.

      

2. Roasting: carefully sorted peppercorns then proceed to roasting stove or pan until they are ‘just right’. They are then left to cool down for a couple of hours.

     

3. Grinding: roasted peppercorns are then ground in grinding mill to fine powder.

4. Cooling down: again, ground pepper is left to cool down for an hour.

Ground black pepper

Ground white pepper

5. Packaging: cooled pepper is then immediately packed into prepared containers.

     

     

 

Product background

Chantaburi Pepper is distinctive in taste and aroma. It is a key condiment used to add Thai-style hotness and flavour as well as its medicinal properties.

Chantaburi is home to pepper producers that contribute to 95% of Thailand’s pepper production. It is due to its soil that is a combination of sandy and lateritic soil, its hot weather, and its adequate level of rainfall as a result of monsoons. All of this makes Amphoe Tha Mai a perfect place for growing pepper unlike any other places. Geographical advantages, along with folk wisdom of processing the pepper with thorough delicacy, contribute to its inimitable qualities. We, at Nok Eiang Pepper, roast peppercorns in traditional way to produce roasted pepper that is ‘just right’.

If you are looking for some good quality pepper, look for Chantaburi pepper and you will surely get what you want.

“Best-bred pepper”

 

Product benefits
1. It is a key condiment used to add irresistible Thai-style hotness and aroma. Savoury selections include black pepper crab, spicy curry wild boar stir-fry, rice porridge, congee, as well as curries and all. Pepper is inevitably a must for any Thai meat dishes. Its distinctive flavour is one of the secrets of Thai delicacy.
2. It serves as meat preservative, prolonging its shelf life.
3. It possesses various medicinal properties. Piperine, a substance present in black pepper, is an anti-oxidant which help preventing and improving the symptoms of Alzheimer’s disease. Other health benefits include curing indigestion, invigorating systems in the body, and increasing appetite.
4. It can be used as pest or pet repellant. Its scent will drive away insects, ants, or even cats and dogs that keep making a mess.

 

Product Certificates
1. Food and Drug Administration – FDA License# 8-4-15-00285 26-5-2556
2. Chantaburi Provincial Industry Office: Thai Community Product Standards – TCPS Certificate No. 491/2547 22-12-2559
3. Good Agricultural Practices – GAP Qualification No. MOA 03-02-3636-3686-126
4. Certificate of manufacturer (non-factory) Ref. No. 5700005 3-2-2557
5. Trade secret declaration Certificate No. TS 168 5-7-2547

 

Awards and Expositions
1. OTOP Product Champion 2004 – 3 Stars
2. OTOP Product Champion 2006 – 3 Stars
3. OTOP Product Champion 2008 – 5 Stars
4. OTOP Product Champion 2010 – 5 Stars
5. OTOP Product Champion 2012 – 5 Stars
6. Among the 12 products you should not miss out published in Department of International Trade Promotion journal

Okra Soap

Abelmoschus esculentus

Okra Sources of glutathione King antioxidants

อ่านเพิ่มเติม >

The pharmacist’s role. Dr. Supaporn Joy Lenz Head of Pharmacy. Chaophya Hospital Abhaibhubejh Prachin know okra. Plants rich in glutathione. King antioxidant that is necessary. Get the cure for many diseases Arriaga.

okra The scientific nameAbelmoschus esculentus (L.) Moench. In the familyMalvaceae There are other names that okra, okra, eggplant, white eggplant, Myanmar Maekatwai ,Lavo nuts shook as desired.

Okra is native to Ethiopia. The equator of the archipelago in West Africa, Egypt and South Asia, widely cultivated in tropical and subtropical areas. Especially in the sector can.

The important okra with glutathione (.Glutathione)Plays an important control free radical body to repair cells to create substances that glutathione can hit the unit. The task of enzymes tha produce melanin temporarily.

Fruit Extract

(Compounds from the extraction process.solvents) full of nutrients are beneficial to the skin, such as vitamins.A,vitaminB ,vitaminC ,vitaminD

Aqua

Active substances(Active) what is it? If you look good, you’ll see that the first ingredient is often a good name.(Water / Aqua)Followed by the chemicals group. And a splash of nature that we have guessed the word to the gums.Lemon Extract, Orange Extract, Ginger Extract. etc

Castor Oil

Disposition pure castor oil on the skin’s production of both oil extraction Eiea cleansing vitamins and minerals. Do not mix alcohol do not mix sugar produced from castor beans.100%Do not eat a natural, chemical free. This ensures that no chemical residue on the body. And preservative-free cream in general.

Pure castor oil Features special than others because Bustamante from other plants that are oil-intensive than good. General Rick acids linoleic acid (.Ricinoleic Acid) Contain bacteria and fungi by natural vitamins.Ehigh

Minerals, protein and omega.And fatty acids that are beneficial.Cause the kind of maintenance than oil dormition. Wrinkle uses The maintenance face before bed. Stimulate collagen wrinkle.

Cocamidopropyl Betaine

Surfactant Mixed-use shampoo or soap to cause a detergent for cleaning the surface Aqua equalization or draw me a tender. It does not cause irritation of a family.Sulfatesuch asSLS, SLeS

Virgin Coconut Oil

Virgin coconut oil? what is it?

Virgin coconut oil (Virgin Coconut Oil) Oil is extracted from the coconut way. natural goods

No chemicals used in the extraction of heat is extracted using a check. Must be cold-pressed (ColdPressed Process) It will make The high quality oil, rich in vitamins, minerals and antioxidants.The Cause And other degenerative diseases

Coconut oil well It must be clear and colorless, sediment coconut rancid odor of onion.Can be absorbed through the skin as well Non-sticky coconut oil is good. Will continue to dail.various statistics Information can be stored for years without depreciation. Significant environmental quality and coconut oil is beneficial.? how

Oil Coconut is a product of nature, only a few types of care, nourishing skin substitute products, the Art Statements of maintenance treatment, but only water, it’s the coconut to be used should the oil. coconut atmosphere The only natural way

It will be used to paint the skin. To protect the skin from sunlight and moisture also add coconut oil. The skin maintain a good skin firming. The soft wrinkled on the main guidance for the Ayurvedic massage with coconut oil, which will condition the skin. stimulus circulation And nervous system In addition, as mentioned above, Tropical coconut oil.Into the substrate holder good quality used in the production of creams, lotions on the skin of the model.Including soap, too

Hydrolysate Collagen

Hydrolyzed Chetcollagen (Hydrolysate Collagen) Nutrients necessary for the joints and skin. The researchers found that when the collagen on the movement of scientific medicine Rsa protein. To get the size and collagen.

Shorter, called hydrolyzed Chet. collagen When older Collagen fibers to decay. And decreased cause skin sagging down.

Aging such as wrinkles and crow’s feet around the eyes, muscles, wrinkled old women than men dare rate constant of collagen. In the dermis Will result in a gradual loss of skin elasticity, skin moisture rang was pretty firm and smooth dry skin will slowly deflate every year, every year a new wrinkle and TI make arrowheads. Crow’s feet than your age45 Year of collagen in the skin decreases over.30%

The benefits of hydrolyzed Chet.collagen The restructuring of the skin. Smooth and moisturize the skin by reducing the footprint Ehiea. Alway maintain youthful skin.

Helps add moisture to the skin causes the skin fresh. Increase flexibility, reduce swelling and heal the mind, cucumber, which is considered the oldest type of herb which is used worldwide as a girl. The ang very long

Hydrolysate Collagen

Hydrolyzed Chetcollagen (Hydrolysate Collagen) Nutrients necessary for the joints and skin. The researchers found that when the collagen on the movement of scientific medicine Rsa protein. To get the size and collagen.

Shorter, called hydrolyzed Chet. collagen When older Collagen fibers to decay. And decreased cause skin sagging down.

Aging such as wrinkles and crow’s feet around the eyes, muscles, wrinkled old women than men dare rate constant of collagen. In the dermis Will result in a gradual loss of skin elasticity, skin moisture rang was pretty firm and smooth dry skin will slowly deflate every year, every year a new wrinkle and TI make arrowheads. Crow’s feet than your age45 Year of collagen in the skin decreases over.30%

The benefits of hydrolyzed Chet.collagen The restructuring of the skin. Smooth and moisturize the skin by reducing the footprint Ehiea. Alway maintain youthful skin.

Helps add moisture to the skin causes the skin fresh. Increase flexibility, reduce swelling and heal the mind, cucumber, which is considered the oldest type of herb which is used worldwide as a girl. The ang very long

Cucumber skin treatment  effect. The smooth surface  to reduce acne also  has mild antiseptic that is weird cause  skin without  treatment.  It is appropriate to give  the  skin  a cucumber so lousy  ang  mask of acm and.  It has a good skin and  reduce  redness of the eyes with wheels.

The seeds of cucumber with fat of plant called oleic acid and linoleic acid, plus cucumber to smell sweet, cool invited as well. Cucumber contains enzymes Eredivisie Deep (max.Erepsin)Which helps digest protein treasure even protein in the skin. By eliminating skin to peel away the game expired. This is what helps the protein in the meat soft.

In general, the ability to evaporate a solution of glycerin, based on the purity of the solution nationalists. Glycerin is a more pure.99%It evaporates at higher temperatures (temperatures.240C. or higher)

Compared with glycerin, but the purity.99%Glycerin absorbs water from the air than it is appropriate to page. Moistener In the air, the uncle of glycerin in the form of (.Glycerides) Eggs and vegetable oil, animal oil and a little dress. With a wide range of chemistry can be used as a precursor in the synthesis of chemicals.

Licorice extract contains important is.Glycyrrhetinic Acid & Flavonoids Features reduce irritation And anti-oxidants and are also available.GlabridinThis will serve to deter the North. The work of the tyrosinase enzyme.

(Tyrosinase) It has reduced the production of the pigment melanin in the skin induced by UVB radiation it.

For those who want to cut off the spots, freckles, spots or acne safely at a quick success.

In addition, licorice extract to absorb radiation.UVThe skin is also more resistant to radiation and other pollutants as well, so no sunlight at the surface of malignant features and reduce irritation. If the skin is Daniel pollution or other distractions.

Additionally, licorice extract has anti-inflammatory effect by inhibiting the production.SuperoxideAnion, enzyme inhibitors Cyclooxygenase, Antioxidants In addition to skin it. It also helps take care of aging simultaneously with the remote control.

Extra virgin olive oil grade for the skin, especially on the maintenance. Which is extracted from the fruit of the olive tree Mediterranean slick. (The area has good It has the highest purity) using extractioncold pressed from the fruit.

The olive oil has a very pure masterpiece. And are less acidic Including a fever with skin like acid.Oleic, Linoleic And Alpha-LinolenicThe cause very high penetration into the skin th best. Clogged pores Reduce the aging of the skin. Increased flexibility You can reduce redness.

Page onion is essential for the solution of the oil with alcohol odor extracted from flowers in the fair. Synthetic mixed up

Pigments for the machine’s color is concentrated into sesame ang secure permission to use the machine, the ang.
Under standardUSA (FD & C) Under standardEurope (E-Code Cosmetic Color).

Propylene glycol, high purity (.HighPurity – Cosmetic Grade) Has the following

– Diluents reduce the viscosity and lubrication make the cream. Or gel is likely to slip.

– With the solvent (Solvent) Enhance stability (Stability) When the temperature of the cream and mix changes more easily.

– Retain moisture (Humectant) Minimize loss of skin Page.

usage: Mix in cream, lotion, shampoo, soap, toothpaste Moyse riser Page Page scented deodorant and mascara.

Sodium chloride, or simply that sea salt is a mixture of toner Naya gargle salt scented bath Page soap and shower cream, salt can be used to treat wounds, burns or blisters were so bad if used in sufficient a result. good for your skin If the concentration of too much will make the skin dry and irritated.

caustic soda(caustic Soda) Another name that is named, informally known as sodium hydroxide.(SodiumHydroxide) (NaOH)The substance is corrosive due to the bases. Metallic sodium and hydro-based. Utilization in many industries such as pulp and paper, detergents, soaps and drinking water.

Sodium lauryl sulfate, or popularly called the name of S. psilocybin (.Sodium Lauryl Sulfate: SLS) The Sartregion with Surfactant properties of Page cause bubbles allow dirt, grease.Dropped out easily increase It’s simply a matter of cleanliness widely used both in industry and as an ingredient in several products. Such as machine The ang detergent dish (using quality ingredients vary according to

its intended purpose.Of Lahore The machine ang popular ingredients include machine that uses the sun, then rinse with water like.These goby

substanceHumectant Enter in the air, the sun is in the act of creating moisture.The skin by The skin of our substanceHumectantWill absorb moisture from the air into the unit itself. The skin ishumectantunderCovered with moisture This hydration process is different from the socket. The mellow Essential to the air and retaining moisturehumectant)( products

Stearic acid, a substance that causes fat and water. The animal, so it is quite safe to use as an ingredient in products often suspended.

Deodorant, soap, lotion, foundation, and helps create a smoother gliding sparkling glitter.

Vitamin E Acetate (Alpha Tocopheryl Acetate). Vitamin E is stable The most commonly used in the South African sun. Protects cell membranes from free radicals Can protect the skin from aging Age and occurs prematurely (.Premature Aging) This is often caused by lightUVand Peroxidation Of fat in the skin

Tocopharols Protect your skin with antioxidants. The radicals were going to catch the game.

Can Aging (Anti-Aging)Effectively, however, vitamin E that occurs naturally.

Suitable for use in air, th sun due to the instability.UVIf you were to turn himself into a  radical Islamic (.Tocopheroxy Radicals) Vitamin E Acetate  It was synthesized to fix this problem.

The research confirmed that manyVitamin E Acetate Can accelerateEnzymeIn oxidants protect skin And increasing the moisture in the skin.

Vitamin E Acetate Ideal for the active ingredients in a cream or lotion to help serve antioxidant.

Key ingredients useful in the grape seeds.PhenolicsubstanceCompound As Lavonia Patapsco (.Flavonoids) Or poly-phenols.(Polyphenol) isOligomeric Oligomeric Proanthocyanidin Complexes (OPC).

Is a substance found in fruits, vegetables, nuts, seeds, flowers.

And shells of many fruits such as grapes, blueberries, plums and pine bark, ginkgo, France (Maritime pine.

Grape seed is important.

benefit of OPC:Protect the skin to shrink Hair and make stronger the antioxidant.OPC In the field of anti-aging, freckles.OPCAntioxidants help to the destruction of collagen and elastin in the aforementioned. As a cause The skin aging Born premature aging Maintain tissue (Connective Tissue)

อ่านเพิ่มเติม >

 

 1. ฉนวนเฟคเทค ทำจากเส้นใย Pre&Post Consumer Polyester มีส่วนประกอบของ Recycled Content >60% และสามารถนำสู่กระบวนการแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
 1. ปลอดภัยในการใช้งาน ต่อการสัมผัส และต่อระบบทางเดินหายใจ ไม่มีฝุ่นใยแก้ว ใยหิน ไม่มีสารระเหย ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานติดตั้งและผู้อยู่อาศัย

 1. เส้นใยโพลีเอสเตอร์ไม่ดูดความชื้น ระบายความชื้นได้ดี ไม่เสื่อมสภาพ ทนต่อการกัดกร่อน
 2. ด้วยโพรงอากาศจำนวนมาก ทำให้มี คุณสมบัติการดูดซับเสียงและลดเสียง ทะลุผ่าน ยังช่วยรักษาอุณหภูมิและป้องกันความร้อน
 3. ผ่านการทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน ASTM E84 Surface Burning Characteristics of Building Material ในระดับ Class A

 

Feltech’s acoustic insulation products are designed to reduce unwanted noise from utside and also to limit sound transmission from room to room. AcouSoft is made from 100% polyester fibers Engineered to provide superior sound absorption. Free from fiberglass, polyester is clean, non- toxic, non- irritant, contains no formaldehyde, and odorless providing clean indoor air quality. Polyester is durable, not affected by moisture or mildew and will not rot or deteriorate over time.

Fire Ratiings

-AS 1530.3 Part 3 Early Fire Hazard Properties of Materials Spread of Flame Index (Range 0-10) 0 Smoke Development Index 7 – AS/NZ 3837 Group Classification 3 Fastness to Light AcouSoft is suitable for indoor use only It has been tested to the following standard ISO 105-B02-1994 (Grey Scale 1 – 5) : Light Fastness Rating

 

Acoustic Performance

AcouSoft Wall Covering has been tested in accordance with ISO 354 Acoustic Measurement of sound absorption in a reverberation and exhibits Noise Reduction Coefficient (NRC) of 0.45 which typically reduce reverberated noise by approximately 45%

ISO 717-Part 1 : Acoustic rating of sound Insulation in building and of building elements-Part 1 air borne sound insulation Sound Transmission Class (STC) 5 Rw. 5

AcouSoft : Project Reference

Bangkok Patana School 643 La Salle Road

CP, Training Center St. Louis branch
Electricity Generating Authority of Thailand(EGAT), Bang Kruai

Unilever (Thailand) Co., Ltd Head office

Suan Sunandha University Salaya Campus

Electricity Generating Authority of Thailand(EGAT), Bang Kruai

AcouPanel is superior in sound absorption suitable for use as plasterboard for interior walls and for ceiling where noise reduction is desired.

AcouPanel Décor options AcouPanel is an innovative and unique acoustic product which can also print any design or image providing you the flexibility to create a unique atmosphere in your work place or home.

Installation AcouPanel can also be supplied in any size and shape to fit your interior walls.

Wat Phra Dhammakaya

 

 

 

Electricity Generating Authority of Thailand(EGAT), Bang Kruai

AcouBatt outstanding features and benefits

 • Superior in sound absorption and thermal insulation
 • Recycled content more than 85%
 • Fully recyclable at the end of its useful life
 • 100% Polyester fibers are clean and safe
 • Non toxic, non irritant, non allergenic and ordorless
 • Rated low Volatile Organic Compound (VOC’s)
 • Free of formaldehyde/Phenol/Ammonia
 • Will not absorb moisture or deteriorate over time
 • Naturally resistant to insect and vermin attack

Acoustic Performance

Noise Reducion Coefficient (NRC) 0.80
Sound Transmission Loss AcousBatt 40 -7dB (STC/Rw)

Excellent thermal insulation

Thermal Insulation Effectiveness :

Fuji Xerox Integrated Customer ExperienceCenter, Samut prakarn

     

Muang Thai Gmm Live House @ Central World Fl.8

 

REPORT NO. 101179138CRT-001

SOUND ABSORPTION TEST ON 40 mm THICK ECOUSTIC ECS Fiber Material

Chula Unisearch, Chulalongkorn University Sound Transmission-Loss Measurements of The Gypsum with Polyester Fiber Panel

STC 45

Maximum Deficiency 6 dB

Sum Deficiency 27dB

Department of Science Service

Present the test report for

The sample name

“Acoustic insulation and heat insulation” Thermal Conductivity at mean temperature of 23.9c, W/mk 0.037 สภาพนำความร้อนที่อุณหภูมิ23.5Ťองศาเซลเซียส วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน Thermal Resistance at mean temperature of 23.9c, m2-w/k 0.087 ความต้านความร้อนที่อุณหภูมิ23.9 องศาเซลเซียส ตารางเมตร-เคลวินต่อวัตต์

E84-13a, Standard Method of Test for

Surface Burning Characteristics of Building Material